اجتماعی

تاثیر محیط کار بر کارکنان

رضایتمندی نیروی انسانی یکی از دغدغه های مهم و همیشگی مدیران است چرا که رضایتمندی نیروی انسانی موجب انجام هرچه بهتر وظایف و ارائه خدمات گردیده و نتایج ارزنده ای را نصیب سازمان میکند . شرایط و حیط کار یکی از عواملی است که در میزان رضایتمندی پرسنل و نیروی انسانی بسیار تاثیرگذار است چرا که یک محیط کاری مناسب می تواند بر رشد ارزشهای سازمانی، اخلاقی،افزایش کیفیت کار ، کاهش فشار کار و فرسودگی ناشی از آن تاثیر گذاشته و اسباب خشنودی و رضایت کارکنان را فراهم نمایند . با پیچیده شدن ساختار و عملکرد سازمانی بر عزم مدیران جهت سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی مطلوب که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی انسانی ودر نهایت دستیابی به بهره وری بیشتر افزوده است . از آن طرف کاهش هزینه ها ، پیشرفت چشمگیر امور ، خدمات موثرتر ، ارائه با کیفیت تر خدمات ، کاهش خطاهای شغلی نتایج مثبتی است که مدیران از این تجربه کسب کرده اند .

در کشورهای در‌حال‌‌توسعه، بهداشت و رفاه خانواده در گرو سلامتی و بهره‌وری نیروی کار آن است. در صورت فقدان امنیت اجتماعی و پایین بودن سطح بهداشت و کاهش توان کاری این عضو کلیدی، بحران شدیدی در خانواده به‌وجود می‌آید که به‌طور غیر‌مستقیم سلامت، رفاه و اقتصاد جوامع را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

محيط كار انسان به مثابه منزل دوم او مي باشد و چه بســــا كساني عمده ساعات شبانه روز خود را در محيط كارشــان به سر مي برند. بنابراين بديهي است كه محيط كار نيز بايستي همچون خانه برآورنده حداقلي نيازهاي روحي و رواني افراد باشد تا آنها ضمن كسب درآمـــد و ارتقاي سطح دانش و مهارت حرفه اي خود به خدمتي صادقانه و موثر بپردازند.

شرایط محیطی عامل موثر در کار کردن:
شرایط محیط نقش بسیار مهمی در انجام کارها دارد. یک کار یکسان در دو شرایط و موقعیت جداگانه می تواند نتایج متفاوتی به بار آورد. عموماَ شرایط و موقعیت های محیطی مساعد برای انجام کار و متناسب با نوع کار، روند انجام کار را سرعت می بخشد. از عمومی ترین شرایط محیطی، نور، فضا، سروصدا و... است. هر چند برای برخی مشاغل شرایط محیطی ویژه و اختصاصی تری نیاز هست. تحقیقات مختلف مربوط به حوزه روانشناسی صنعتی و سازمانی نشان می دهد انجام کار در محیط های دارای نور مناسب، تهویه هوای مناسب و فضای کافی تأثیر مثبتی روی شیوه عمل کارگران دارد.

در یک دسته بندی کلی می توان عوامل محیطی را به دو گروه تقسیم کرد :

يك گروه عوامل و شرايطي كه فقدان آنها موجب عدم رضايت مي‌گردد ولي تأمين آنها باعث ايجاد انگيزه شديد و قوي نمي‌شود بلكه فقط از بروز عدم رضايت جلوگيري مي‌كند كه آنها را عوامل بهداشتي يا مؤثر در حفظ وضع موجود يا عوامل بقاء مي‌نامند .

 

 

 

 به ‌زعم هرزبرگ اين عوامل عبارت است از: طرز تلقي و برداشت كاركنان، شيوه اداره امور ، خط‌ مشي‌هاي سازمان، ماهيت و ميزان سرپرستي، امنيت كاري، شرايط كاري، مقام و منزلت، سطح حقوق و دستمزد، استقرار روابط متقابل دو جانبه، سرپرستان، همگنان و مرئوسان و زندگي شخصي كاركنان. نبود اين عوامل ممكن است چنان كارمندان را دچار عدم رضايت سازد كه سازمان را ترك كرده و موجوديت آن را به مخاطره اندازند. از اينرو هرزبرگ اين عوامل را براي تأمين و حفظ بهداشت و سلامت سازمان لازم دانسته است. دسته دوم عوامل مؤثر در ايجاد انگيزه هستند كه وجود آنها موجب انگيزش و رضايت افراد ولي فقدان آنها تنها عدم رضايت ضعيفي را توليد مي‌كند. بنابراين فقدان عوامل گروه دوم مترادف با عدم نگرش تلقي مي‌گردد. به‌نظر هرزبرگ عوامل مؤثر در ايجاد انگيزه عبارت است از: موفقيت كاري، شناخت و قدرداني از افراد وكار آنها، پيشرفت و توسعه شغلي، رشد فردي و ماهيت كار و وظايف محوله.

تأثير اوضاع فيزيکی محيط کار در بهداشت روانی کارکنان

 

برای مطالعه اثر اوضاع کار در افراد، از معيارهای متفاوتی استفاده مي شود. سه معيار اصلی عبارتند از : معيارهای فيزيولوژيک ، معيارهای روانی و معيارهای توليدی . البته از معيارهای ديگری نيز استفاده   مي شود. انتخاب مناسب ترين معيار، طبيعتاً به موقعيت وابسته است. در اينجا به توضيح اين سه معيار اصلی پرداخته مي شود.

اولین معيار فيزيولوژيک کار انسان ، با دخالت برخی فرآيندهای فيزيولوژيک صورت مي گيرد. وقتی انسان کار مي کند، مخصوصاً اگر کار بدنی باشد، در حالت فيزيولوژيک او تغييرات بسيار متعدد و متنوعی به وجود مي آيد. اگر کار به اندازه کافی طولانی و سخت باشد، امکان دارد که توانايي های جسمی فرد به کمترين ميزان خود برسد.

کاهش توانايي جسمی برای انجام دادن يک کار را به راحتی مي توان نشان داد. بدين صورت که انقباض يک ماهيچه يا گروهی از ماهيچه ها را اندازه گرفت. برای نشان دادن تغييرات فيزيولوژيک ارگانيسم، معيارهای زيادی وجود دارد که شامل آهنگ ضربان قلب، فشار خون، مصرف اکسيژن ، آهنگ تنفس ، ترکيب خون و مقاوت الکتريکی پوست است. بديهی است که تغييرات فيزيولوژيک در کارهای جسمی خيلی مهم تر از تغييرات فيزيولوژيک در کارهای فکری است. اما معلوم شده است که برخی اندازه های فيزيولوژيک مي توانند برای مطالعه خستگی ناشی از فعاليت های ذهنی نيز مفيد واقع شوند که مقاومت الکتريکی پوست يکی از آنهاست.

علاوه بر تغييرات فيزيولوژيک عادی ، مانند خستگی جسمی ، برخی تغييرات روانی نيز، در هنگام کار يا زمانی که فرد در وضع خاصی قرار مي گيرد به وجود مي آيد. ابعاد و ويژگيهای اين تغييرات روانی هنوز به طور دقيق روشن نشده است. با وجود اين مي توان به دو متغير اشاره کرد که اولی معمولاً با عنوان کسالت به کار مي رود و بر اثر اشتغال به کارهايي به وجود مي آيد که مورد علاقه فرد نيست.

البته کسالت در اغلب موارد ، بر اثر کارهای تکراری يا خيلی ساده حاصل مي شود. با وجود اين نبايد فراموش کرد که کار در نفس خود ، کسالت آور نيست، بلکه واکنش فرد در مقابل کار است که ويژگی کسالت آور بودن را به آن نسبت مي دهد. در واقع کارگر

 

 

 

 

يا کارمند است که کار را کسالت آور توصيف مي کند نه اينکه کار کسالت آور بودن خود را نشان دهد. متغير دوم که در برخی موارد پيش مي آيد، با عنوان خستگی ذهنی به کار مي رود و احساس های کاملاً شناخته شده کوفتگی، بي ميلی به کار ، دلزدگی ، چشم پوشی از کار يا ترک آن را در بر مي گيرد. از اين متغير با عنوان خستگی روانی نيز نام برده مي شود.

سومين معياری که اجازه مي دهد تا اثر مختلف کار در کارکنان تحليل شود، توليد يا هر نوع شاخص معتبر از نتايج کار است، در برخی مطالعات ، کاهش کار در نظر گرفته شده است.

 

عوامل فيزيکی محيط کار :

ميزان روشنايي :

به نظر شمار زيادی از کارگران و کارمندانی که به فعاليتهای بسيار متعدد و متنوع اشتغال دارند ، روشنايي يکی از شرايط بنيادی مؤثر در کار است. مي توان اثر روشنايي در کار را از زوايای مختلف بررسی کرد.

تحقيقات نشان مي دهد که عملکرد کارکنان ، تحت تأثير تيزبينی آنان قرار مي گيرد. تيزبينی توانايي تشخيص اجزای کوچک اشياء و تخمين فاصله آنها از يکديگر و از خود شخص است. تيزبينی به همان اندازه که به مکانيسم های بينايي خود فرد وابسته است، به روشنايي محيط کار هم وابسته است. البته ميزان روشنايي در مشاغل مختلف متفاوت خواهد بود. کسانی که بينايي نسبتاً ضعيفی دارند در مقايسه با کسانی که از ديد طبيعی برخوردارند، از افزايش روشنايي محيط کار بيشتر سود مي برند.

روشنايي و تضاد :

تيزبينی و تميز اشياء از يکديگر به عوامل ديگری ، مخصوصاً به شدت تضاد وابسته است. مثل رابطه بين درخشندگی شکل و درخشندگی زمينه ای که شکل در روی آن قرار مي گيرد. درجه روشنايي مطلوب ، به راحتی قابل درک است که حد مطلوب روشنايي بر حسب نوع کار فرق مي کند. پژوهشگران تلاش کرده اند تا درجه مطلوب روشنايي برای مشاغل مختلف را تعيين کنند.اما به نتيجه يکسانی نرسيده اند. بدين ترتيب هر يک از آنان ، برای کارهای مختلف ، درجات مختلفی از روشنايي اعلام کرده اند.

سر و صدا :

سر و صدای محيط کار را ، مهاجمی بسيار موذی و خطرناک به حساب آورده اند. زيرا هر روز تعدادی از سلول های شنوايي بر اثر سر و صدا از بين مي رود.وقتی کارگر يا کارمندی احساس کند که افت شنوايي پيدا کرده ، ديگر برای درمان خيلی دير شده است. زيرا  افت شنوايي يا ناشنوايي حاصل از سر و صدا ، جبران ناپذير است. خسارات ناشی از سر و صدا ، فقط به گوش محدود نمي شود، بلکه کل بدن را در بر مي گيرد.محيطی که آلودگی صوتی دارد، واکنش هايي ايجاد مي کند که همه بيانگر به خطر ا فتادن بهداشت جسمی است. سردردهای مزمن ، ناراحتی های معده ، خستگی مفرط و غيرعادی ، کاهش مقاوت بدن در مقابل آسيب ها و آسيب پذيری بسيار شديد در مقابل بيماريهای قلبی و عروقی از عوارض آلودگی محيط است. در محيط پر سر و صدا جنين زن  باردار نيز آسيب مي بيند و بعدها در مدرسه ، افت تحصيلی خواهد داشت.سر و صدای محيط کار به بهداشت روانی نيز آسيب مي رساند. ناشکيبايي، تحريک پذيری ، استرس، تمرکز نداشتن و دشواری در ارتباط ، از اين موارد است.

در محيط کار آلودگی صوتی مي تواند امنيت کارمندان را به طور جدی به خطر بياندازد، زيرا نمي گذارد که آنان صدای مشکوک دستگاه ها ، فريادهای کمک خواهی همکاران و حتی صدای آژير خطر را بشنوند و به موقع کارهای لازم را انجام دهند. در اين نوع محيط هاست که خسارات مالی و جانی جبران ناپذيری به وجود مي آيد. همچنين سر و صدای زياد از حد ، تمرکز را کاهش مي دهد و کيفيت کار را به نحو بارز کاهش مي دهد.

سر و صدای محيط کار، حتی مي تواند زندگی خانوادگی و روابط اجتماعی کارکنان را به طور ريشه ای مختل کند. کسانی که درمحيط های پر سر و صدا کار مي کنند به هنگام بازگشت به خانه ، آنقدر خسته اند که اصلاً حوصله ندارند از خانه خارج شوند ، به ديد و بازديد فاميل ها بروند  و حتی حاضر نمي شوند به پارک های شهر سر بزنند و چند ساعتی گردش کنند. اين نوع زندگی ، به مرور زمان ، هم برای خود فرد و هم برای اطرافيان اوخسته کننده مي شود. اين افراد در نهايت ، تصميم مي گيرند که روابط خود را با همسر، فاميل و دوستان قطع کنند، زيرا در ايجاد ارتباط مشکل دارند. کسانی که افت شنوايي پيدا مي کنند، يا واقعاً کر مي شوند ، هماهنگی زندگی زناشويي و خانوادگی را از دست  مي دهند. اينجاست که آسيب های روانی خود نمايي مي کند و فرد اعتماد به نفس خود را از دست  مي دهد.احساس مي کند که به تدريج از ارزشش کاسته مي شود و در نتيجه به انزوا و خودداری از ملاقات با ديگران روی مي آورد.

سر و صدای بلند، عملکرد روزانه کارکنان را مختل مي کند، فراموشی و خطای ادراکی به وجود مي آورد و حتی موجب مي شود که کارمندان اشيای خود را جا بگذارند يا وسايل را مرتب نکنند. به نظر مي رسد که سر وصدای زياد ، يادگيری و يادسپاری را نيز مختل مي کند.کارمندانی که در معرض سر و صدای ناگهانی قرار مي گيرند نسبت به هم جبهه مي گيرند و در واقع عصبانی مي شوند. کارکنانی که در معرض يک صدای ناگهانی با شدت 95 دسيبل قرار مي گيرند، نسبت به زمانی که در معرض يک صدای ناگهانی باشدت 55  دسيبل قرار مي گيرند، رفتار پرخاشگرانه در آنان افزايش مي يايد.

روش های کاهش سر و صدا :

با پذيرش اين واقعيت که سر و صدا در روحيه ، سلامت و شايد عملکرد شغلی افراد اثر مي گذارد، تلاش روان شناسان صنعتی سازمانی بر آن بوده است که با روش های مختلف، ميزان سر و صدا در محيط کار را به حداقل برسانند.

يکی از راه های کاهش آثار سر و صدا ، تعيين زمان قانونی برای قرار گرفتن در معرض سطوح مختلف سر و صداست.روش ديگر، استفاده از وسايل خاصی برای جلوگيری از نفوذ سر و صدا به محل کار است( دو لايه کردن پنجره ها و نظاير آن )

موسيقی :

يکی از روشهايي که به ويژه در سالهای اخير در غرب متداول شده است پخش موسيقی برای افزايش عملکرد شغلی و تأثير مثبت در روحيه کارکنان هنگام کار است، علت استفاده از اين روش آن است که موسيقی باعث مي شود دوره های ملالت و خستگی کاهش پيدا کند وکارکنان هشيار بمانند.

 در سال 1996، بيش از هزار سازمان مشترک برنامه خاص پخش موسيقی برای کارکنان ومشتريان خود شدند،به اين نوع موسيقی ويژه ، موسيقی بالابر يا موزاک گفته مي شود.

استفاده از موسيقی هنگام انجام دادن کار در بسياری از کشورها متداول شده است. اما در مورد محرک يا اثر بخش بودن آن ، ترديدهايي وجود دارد، به طور کلی ، نتايج تحقيقات در تأکيد اين نکته اين است که کارکنان از شنيدن موسيقی در محل کار خود لذت مي برند و معتقدند با شنيدن موسيقی در هنگام کار ، بر ميزان توليد آنان افزوده مي شود. واقعيت اين است که تحقيقات جامع و دقيق درباره آثار واقعی موسيقی در توليد ، اندک است. اما نتايج کلی همين تحقيقات معدود نيز در تأييد مطلوب بودن پخش موسيقی در هنگام کار بوده است.برای پي بردن به احساسات کارکنان درباره پخش موسيقی به هنگام کار ، تحقيقات زيادی انجام شده است . اکثر اين تحقيقات نشان مي دهد که تقريباً دو سوم کارمندان ترجيح مي دهند که به هنگام کار، موسيقی نيز پخش شود. يک سوم بقيه نيز اظهار کرده اند استفاده يا استفاده نکردن اين روش برايشان خيلی فرق نمي کند.

موسيقی مي تواند کاركنان را از بی حوصلگی ، سستی و خمودی بيرون بياورد. برخی پژوهشگران کشف کرده اند که موسيقی مي تواند ميزان توليد را در کارهايي که دستمزدها بر حسب توليد پرداخت مي شود ، به اندازه شش درصد افزايش دهد. اين افزايش در موردکارهاي ساعتی به دوازده درصد مي رسد.

آثار درجه حرارت در کار :

حرارتی که فرد در محیط احساس می کند حرارت موثر نامیده می شود که با حرارت هوا تفاوت دارد. حرارت موثر به عوامل زیادی از قبیل حرارت هوا رطوبت جریان هوا موقعیت طبیعی فصل ساعات روز تشعشعات حرارتی اشیاء پیرامون رنگ محیط و تفاوتهای فردی بستگی دارد. درحالیکه حرارت هوا صرفا دمای هوا را در فضای آزاد و خارج از تاثیر عوامل یاد شده بیان می کند. وقتی هوا معتدل است و نور آفتاب از پنجره به داخل محل کار می تابد کارکنان بهتر کار می کنند.برعکس در هوای مرطوب مخصوصا اگر با گرما همراه باشد تمایل به کار به شدت کاهش می یابد البته خلق و خوی انسان با آفتاب رابطه دارد. به نظر مي آيد درجه حرارت بالا زمانی بيشترين تأثير منفی را در عملکرد شغلی افراد دارد که ظرفيت يا ميزان کار، زياد است.

نتايج تحقيقات نشان مي دهد درجه حرارت مؤثر و زياد در عمکرد شناختی ، جسمی و ادراکی افراد اثر مي گذارد . برای مثال در يک تحقيق از دو گروه از کارمندان خواسته شد در اوضاع مختلف ، به کار مشغول شوند.

نتايج اين تحقيق نشان مي دهد ميزان خطای شناختی کارمندان گروه آزمايشی که به مدت 7 ساعت در معرض درجه حرارح 95 درجه فارنهايت و رطوبت 88 درصد قرار گرفته بودند ، دو برابر ميزان خطای کارمندان گروه کنترل است که درجه حرارت محيط آن 75 درجه فارنهايت و رطوبت آن 25 درصد بوده است.

آثار درجه حرارت در ظرفيت کار :

حرارت: حرارتی که فرد در محیط احساس می کند حرارت موثر نامیده می شود که با حرارت هوا تفاوت دارد. حرارت موثر به عوامل زیادی از قبیل حرارت هوا رطوبت جریان هوا موقعیت طبیعی فصل ساعات روز تشعشعات حرارتی اشیاء پیرامون رنگ محیط و تفاوتهای فردی بستگی دارد. درحالیکه حرارت هوا صرفا دمای هوا را در فضای آزاد و خارج از تاثیر عوامل یاد شده بیان می کند. وقتی هوا معتدل است و نور آفتاب از پنجره به داخل محل کار می تابد کارکنان بهتر کار می کنند.

 برعکس در هوای مرطوب مخصوصا اگر با گرما همراه باشد تمایل به کار به شدت کاهش می یابد البته خلق و خوی انسان با آفتاب رابطه دارد.

به نظر مي آيد درجه حرارت بالا زمانی بيشترين تأثير منفی را در عملکرد شغلی افراد دارد که ظرفيت يا ميزان کار، زياد است. نتايج تحقيقات نشان مي دهد درجه حرارت مؤثر و زياد در عمکرد شناختی ، جسمی و ادراکی افراد اثر مي گذارد . برای مثال در يک تحقيق از دو گروه از کارمندان خواسته شد در اوضاع مختلف ، به کار مشغول شوند.

نتايج اين تحقيق نشان مي دهد ميزان خطای شناختی کارمندان گروه آزمايشی که به مدت 7 ساعت در معرض درجه حرارح 95 درجه فارنهايت و رطوبت 88 درصد قرار گرفته بودند ، دو برابر ميزان خطای کارمندان گروه کنترل است که درجه حرارت محيط آن 75 درجه فارنهايت و رطوبت آن 25 درصد بوده است.

 شرایط آب و هوایی:

حرارت: حرارتی که فرد در محیط احساس می کند حرارت موثر نامیده می شود که با حرارت هوا تفاوت دارد. حرارت موثر به عوامل زیادی از قبیل حرارت هوا رطوبت جریان هوا موقعیت طبیعی فصل ساعات روز تشعشعات حرارتی اشیاء پیرامون رنگ محیط و تفاوتهای فردی بستگی دارد. درحالیکه حرارت هوا صرفا دمای هوا را در فضای آزاد و خارج از تاثیر عوامل یاد شده بیان می کند. وقتی هوا معتدل است و نور آفتاب از پنجره به داخل محل کار می تابد کارکنان بهتر کار می کنند.برعکس در هوای مرطوب مخصوصا اگر با گرما همراه باشد تمایل به کار به شدت کاهش می یابد البته خلق و خوی انسان با آفتاب رابطه دارد.

شرایط محیط کار و تاثیر آن بربهره وری

 طراحی محیط کار:

در طراحی محیط کار به دو نوع باز و بسته می توان از فضای داخلی آن استفاده کرد.

 1- فضای باز: در این نوع طراحی دیوار اتاق ها برداشته شده فضا وسعت می یابد.میز کار فرد در مقابل دیوار گذاشته شده و مراجع باید در کنار متصدی شغل بنشینند. واحدهای مختلف کار با توجه به ماهیت آن تقسیم بندی می شود و هرواحد کار نزدیک واحد کار مرتبط دیگر قرار می گیرد.

 2- مزایای فضای باز:

- سرپرست واحد بهتر می تواند افراد تحت نظارت خود را جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سازمان هماهنگ کند.

- کارکنان بهتر می توانند باهم ارتباط برقرار کنند در نتیجه برمیزان اجتماعی شدن آنان افزوده می شود.

- کمک رسانی به کارکنان ساده تر انجام می شود

- هزینه های مربوط به ساخت محل کار جابجایی محل کار روشنایی و مصرف برق کاهش می یابد

  در طراحی فضای باز از سه روش استفاده مي شود.

طرح اول : بي آلايش که به آن طرح اتاق کارکنان نيز گفته مي شود، ميزهای کار همه کارکنان در سالن بزرگی که کاملاً باز است و بين بخش های مختلف آن نيز ديواری وجود ندارد، گذاشته مي شود.

طرح دوم : یکسان .در این طرح ميزهای کار افراد در فاصله های يکسان از هم قرار مي گيرد و اين ميزها به وسيله اتاقک های مستطيلی شکل از هم جدا مي شوند.

طرح سوم : جايگاه های کار با شکل اختياری ، از طرح های مختلف به گونه ای استفاده مي شود که نيازهای مختلف هر يک از کارکنان در محيط برآورده يا تأمين شود.  

 معایب فضای باز :

- جذابیت  محل کار کم میشود.

- حریم افراد تنزیل می یابد

- انگیزش و رضایت فرد از کار کم می شود.

- تمرکز فکری افراد کاهش می یابد

- سروصدای محل کار افزایش می یابد

- بهره وری کم می شود.

2- فضای بسته:این نوع طراحی همان اتاق کار مستقل و شخصی است. معایب فضای باز را ندارد و به همین علت متداولتر و بهتر از فضای باز می باشد.برای طراحی دکوراسون داخلی آن بهتر است به علم فنگ شویی توجه کنیم.

فنگ شویی: به عنوان یک واکنش درونی یا به عبارتی واکنشی از ضمیر ناخودآگاهمان نسبت به محیط پیرامون است.هر چیز در جهان شکلی از انرژی با فرکانسهای مختلف است که برخی رامیبینیم و برخی را نمیبینیم.پس در هنگام چیدن وسایل باید به حضور این انرژی ها توجه کنیم.

 نتيجه گيری :

از آنجا که عوامل مؤثر در کار زياد است و اين عوامل به طور مستقيم و يا غير مستقيم  در ايمنی محيط کار افراد تأثير دارد، اين عوامل با عنوان اوضاع محيط کار مطالعه مي شود. تعداد عوامل فيزيکی بسيار زياد است، اما در اين مقاله فقط به برخی از آنها اشاره شد.

در بحث عامل روشنايي هر اندازه ميزان نور مناسب تر باشد، عملکردکارکنان به همان اندازه  بهتر و توليد آنان بيشتر خواهد بود.در اين باره به موارد روشنايي و تيزبينی ، روشنايي وتضاد و درجه مطلوب روشنايي اشاره شد.

درباره اثر سر و صدا در کارکنان و پيامدهای آن بحث شد. گفتيم که ناشنوايي يا افت شنوايي حاصل از سر و صدا قابل جبران نيست.

  افرادی که در محيط های پر سر و صدا کار مي کنند، زودخسته مي شوند، نسبت به هم حالت پرخاشگری پيدا مي کنند، اشياء را جا مي گذارند، پس از مراجعت به خانه بيش از حد احساس خستگی و کسالت مي کنندو دوست ندارند از خانه خارج شوند.همچنين درصورت احساس افت شنوايي ، بلافاصله بايد به پزشک مراجعه کرد و اجازه ندادکه بخش مهمی از کيفيت زندگی از بين برود.

درباره اثر موسيقی در کميت و کيفيت کار تحقيقات زيادی انجام نشده است اما اکثر کارکنان دوست دارند که در محيط کار موسيقی نيز پخش شود.

درباره ساعات کار روزانه و هفتگی ، در مجموع به اين نتيجه رسيديم که اگر ساعات کار روزانه و هفتگی در هر وضعی بيشتر باشد، بازده افت خواهد کرد.

درجه حرارت شديد در عملکرد شغلی و سلامت افراد و در عملکرد شناختی ، جسمی و ادراکی افراد اثر منفی مي گذارد.وقتی فعاليت متصدی شغلی مداوم باشد، درجه حرارت مؤثر مي تواند بيشترين اثر را در عملکرد شغلی افراد داشته باشد. همچنين ، نتايج تحقيقات درباره فضای باز محل کار، حاکی از آن است که اين طرح چندان سودمند نيست.

 

روح اله باقری مرضیه نجفی- مسعود تشکری  

 

منابع و ماخذ:

ساعتچی ، محمود (1370)، روانشناسی در كار ،تهران، سازمان و مدیریت ، تهران: مركز آموزش مدیریت دولتی.

صادقی نائینی، حسن. (1377). شیوه های عملی ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی، بخش كاربرد اصول مهندسی فاكتورهای انسانی. تهران: مركز آموزش مدیریت دولتی.

• كاظمی، سید عباس.، (1381)، بهره‌وری و تجزیه‌وتحلیل آن در سازمانها، تهران: انت
+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۹ساعت 11:8  توسط روح اله باقری  |